Privacyverklaring

Praktijk voor Psychotherapie Marieke van Riessen, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56984820 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Marieke van Riessen met informatie over een geÔdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieŽn natuurlijke personen van wie Marieke van Riessen persoonsgegevens verwerkt:

(potentiŽle) patiŽnten;bezoekers aan de praktijk van Marieke van Riessen; bezoekers van de website van Marieke van Riessen; deelnemers aan bijeenkomsten van Marieke van Riessen; sollicitanten; alle overige personen die met Marieke van Riessen contact opnemen of van wie Marieke van Riessen persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Marieke van Riessen verwerkt persoonsgegevens die:

een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;met video opnames tijdens de sessie worden gemaakt. Dit gebeurt alleen na overleg en met schriftelijke toestemming van de cliŽnt. Opnames worden opgeslagen op een externe harde schijf die niet voor anderen toegankelijk is. Opnames worden uitsluitend gebruikt voor ISTDP opleiding / intervisie.

3. Doeleinden verwerking

Marieke van Riessen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd; het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond

Marieke van Riessen verwerkt persoonsgegevens op basis van ťťn van de volgende rechtsgronden:

toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vůůr de intrekking;uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Marieke van Riessen kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Marieke van Riessen persoonsgegevens verwerken. Marieke van Riessen sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Marieke van Riessen deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Marieke van Riessen deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciŽle doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Marieke van Riessen geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Marieke van Riessen ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Marieke van Riessen bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Marieke van Riessen hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst; (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

9. Wijzigingen privacy statement

Marieke van Riessen kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Marieke van Riessen gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Marieke van Riessen te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Marieke van Riessen door een e-mailbericht te sturen naar .

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Marieke van Riessen persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Marieke van Riessen door een e-mailbericht te sturen naar . Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).